X
تبليغات

تصویر ثابت

علم دینی
loading...
YourAds Here YourAds Here

علم دینی

بازدید : 9
سه شنبه 6 خرداد 1399 زمان : 23:06

علوم انسانی غربی؛ علوم تثلیثی

علوم تثلیثی

از آنجا که علوم انسانی غربی مبتنی بر سه گانه ها هستند، می توان آن را تثلیثی نامید. از آنجا که در این علوم، توحید و یکپارچگی حفظ نشده است، به عنوان علوم انسانی تثلیثی و شرک آلود مطرح هستند.

در ادامه چند نمونه از تثلیث ها که در علوم مختلف وجود دارد، بیان می شود.

تثلیث در فلسفه

نظریه تز، آنتی تز و سنتز هگل (دیالکتیک هگل)

تثلیث در روانشناسی

نظریه اید، ایگو و سوپرایگو (نهاد، من، من برتز) که توسط فروید مطرح شده، تثلیثی است

تثلیث در قوای سه گانه

قوای سه گانه مونتسکیو بر اساس تثلیث و سه گانه پدر، پسر، روح القدس شکل گرفته است.

به دلیل تثلیثی بودن علوم انسانی غربی، این علوم برای جامعه اسلامی اقتدارزدا هستند و ارزش های دینی و انسانی را تخریب می کنند.

تثلیث مونتسکیو (قوای سه گانه: مجریه، مقننه، قضاییه)

تثلیث مونتسکیو (قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضاییه)

تثلیث متافیزیک در درخت فلسفه (کلمه، کمیت، کیفیت)

تثلیث متافیزیک در درخت فلسفه (کلمه، کمیت، کیفیت)

تثلیث فروید (اید، ایگو، سوپرایگو)

تثلیث فروید در سایکولوژی (اید، ایگو، سوپرایگو)

بازدید : 0
سه شنبه 6 خرداد 1399 زمان : 21:00

بررسی کتاب فطرت بنیان روانشناسی اسلامی

کتاب فطرت بنیان روانشناسی اسلامی در سه فصل نوشته شده است.

فهرست فصل ها:

فصل اول: گذری از روانشناسی کلاسیک به روانشناسی اسلامی

فصل دوم: تفاوتهای انسان و حیوان

فصل سوم: فطرت از دیدگاه روانشناسی اسلامی

در فصل اول روانشناسی به دو دسته کلاسیک و اسلامی تقسیم می شود.

روانشناسی کلاسیک دارای ویژگی های زیر است:

1- علمی (مشاهده ای و تجربی)

2- رفتاری

3- تکاملی (تطور داروین)

4- غربی (خویشتن گریزی یعنی فراموشی خود در رابطه با کل هستی و خداوند، دنیامحوری و مرگ گریزی، و انسان محوری)

ویژگی های روانشناسی اسلامی:

1- معرفتی بودن (در مورد هدف کلی روانشناسی که معرفت نفس و معرفت رب است)

2- جامعیت (دارای بعدی غیرمادی علاوه بر بعد مادی)

در فصل دوم تفاوت انسان و حیوان به سه دسته کلی تقسیم شده اند:

1- تفاوت های زیستی

2- تفاوت های فرهنگی (زبان، ...)

3- تفاوت های روانی (عاطفی، شناختی، رفتاری)

در فصل سوم، فطرت طبیعی و فطرت متعالی و محیط فطرت مطرح شده و فطرت به دو دسته زیر تقسیم شده است:

1- فطرت زیستی

2- فطرت روحی

نقد کتاب فطرت بنیان روانشناسی اسلامی

عنوان کتاب بسیار جذاب و هوشمندانه و خالصانه انتخاب شده است و نشان دهنده تلاش و همت و دغدغه تحسین برانگیز نویسنده کتاب در راستای دستیابی به روانشناسی اسلامی است. این کتاب در شرایطی نوشته شده که امکانات امروزی از قبیل اینترنت و نرم افزارهای قرآنی در اختیار نبودند و تحقیق و پژوهش با دشواری های زیادی انجام می گرفته است. این امر، باعث ارزش دوچندان کتاب است. همچنین، می توان آن را از جمله اولین کتاب هایی دانست که در راستای انتقاد از علوم انسانی غربی و اسلامی کردن علوم انسانی نوشته شده است.

با این حال، انتقاداتی این به کتاب وارد است که برخی از آنها عبارتند از:

- در عنوان کتاب، عبارت اسلامی که پس از روانشناسی آمده، موضوعیت ندارد، زیرا روان انسان واقعیتی است که اسلامی و غیراسلامی ندارد. اضافه بودن این کلمه را می توان با مسجد اسلامی یا قرآن اسلامی مقایسه کرد که نیازی به اضافه کردن اسلامی به مسجد یا قرآن نیست، چون ماهیت اصلی آنها اسلامی بودن و مبتنی بر خدامحور بودن است. آنچه امروز در مورد روانشناسی مشاهده می شود، عدم تعریف صحیح آن و به انحراف کشاندن آن است. در واقع، سایکولوژی به عنوان یک علم حیوانی (نه انسانی) به غلط روانشناسی ترجمه شده است و بیشتر رفتارشناسی و ذهن شناسی حیوانات است و البته انسان هم در این میان یک حیوان تلقی می شود. در مجموع، علمی به نام سایکولوژی اسلامی وجود ندارد.

- تفاوت های انسان و حیوان به شکل دقیق بررسی نشده است و وجه تمایز اصلی آنها که تعقل و عبودیت است (نه تفکر) به دقت مورد توجه قرار نگرفته است.

- فطرت به درستی مورد بررسی قرار نگرفته و فطرت الهی به دو بخش فطرت زیستی و فطرت روحی تقسیم شده است. در حالی که در آیه « فطرة الله التی فطر الناس علیها، لاتبدیل لخلق الله، ذالک الدین القیم» فطرت الهی مطرح شده که مختص انسان است و به حیوانات و گیاهان نسبت داده نشده است و نمی توان فطرت زیستی یا به عبارتی «روح زیستی»! را مطرح نمود.

بازدید : 3
سه شنبه 6 خرداد 1399 زمان : 20:45

علم فطرت شناسی

فطرت به عنوان ماهیت اصلی روح و روان انسان، دارای انسجام درونی و وحدت بوده و در عین حال، در درون خود دارای اجزاء مختلف است. شناخت فطرت، ما را به شناخت روان انسان موفق می سازد.

فطرت دارای 4 بخش صدر، شغاف، قلب و فؤاد است. هر یک از این بخش ها دارای کارکردهای متفاوتی هستند. انسان به عنوان اشرف مخلوقات دارای 4 لایه فطرت بوده و فراتر از گیاه (دارای صدر)، حیوان (دارای صدر و شغاف)، جن (دارای صدر، شغاف و قلب) و ملک یا فرشته (دارای فؤاد) قرار دارد.

مولفه های فطرت (انسان شناسی در قرآن)

مولفه های فطرت (انسانی شناسی قرآن)

کتاب فطرت بنیان روانشناسی اسلامی نوشته علی اصغر احمدی (انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1362) با عنوانی زیبا حقیقت مربوط به روان شناسی را مطرح می کند، ولی متأسفانه در تبیین فطرت و شناخت عمیق آن چندان پیش نرفته و به نوعی، مقهور علم منحط سایکولوژی شده است.

کتاب فطرت بنیان روانشناسی (علی اصغر احمدی)

بازدید : 0
سه شنبه 6 خرداد 1399 زمان : 20:32

علوم دینی جایگزین علوم غربی

علوم انسانی غربی که علوم وارداتی هستند، با تلقی حیوانی از انسان، علوم حیوانی محسوب می شوند و برای ما علومی اقتدارزدا بوده و باعث تخریب ارزش های دینی می شوند. برخی از این علوم ضاله و معادل دینی آنها عبارتند از:

1- سایکولوژی (علم نفسانیات شناسی) ===> فطرت شناسی (علم شناخت فطرت انسانی)

2- فلسفه (علم آرخه و چیستی شناسی) ===> حکمت (علم آیه شناسی و خداشناسی)

3- اکونومی (علم سودشناسی) ===> بیع (علم تجارت شناسی)

4- مدیریت (علم اداره افراد به مثابه حیوانات برای یک هدف مادی) ===> هدایت (علم راهنمایی انسان ها برای دستیابی به سعادت)

5- تاریخ (علم شناخت تغییرات بر اساس زمان) ===> عهد (علم عمل انسان ها به پیمان خود)

6- بیولوژی (علم زیست شناسی گیاهان و جانواران) ===> حیات شناسی (علم شناخت حیات در گیاهان، حیوانات، اجنه، فرشتگان و انسان)

در واقع، حتی در علوم غیرانسانی هم شناخت غرب یک شناخت ناقص و گمراه کننده است و باید اصلاح شود.

مقایسه علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی (علوم دینی)

مقایسه علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی (علوم دینی)

بازدید : 0
سه شنبه 6 خرداد 1399 زمان : 18:53

علوم اقتدارآفرین

علم را می توان از ابعاد مختلف بررسی کرده و دسته بندی نمود. برای مثال:

علوم تجربی و علوم غیرتجربی (علوم مادی و غیرمادی)

علوم نظری و علوم عملی

علوم اقتدارآفرین و علوم اقتدارزدا

علوم دینی و علوم غیردینی (ضددینی)

علوم مفید و علوم غیرمفید

قدرت مربوط به عوامل خارجی و ابزارها می شود ، در حالی که اقتدار مؤلفه ای درونی است و از خود فرد یا جامعه ناشی می شود.

قدرت یعنی توانایی تحمیل اراده ی خود بر دیگری و تسلط بر دیگری اما اقتدار یعنی شکوه و عظمت فرد مقتدر که توانایی تحمیل اراده ی خود بر دیگری را دارد اما در استفاده ی از قدرت دارای قید و بند است و چهارچوب خاص خود را دارد.

علوم اقتدارآفرین بر اساس اهداف و ارزش های هر جامعه تعریف می شوند. علوم اقتدارآفرین جامعه دینی که مبتنی بر ارزش های الهی و انسانی (فطری) قرار دارد، شامل علومی می شود که تقویت کننده دین و ارزش های انسانی باشد. در جامعه دینی، علومی که باعث کمرنگ شدن دین و ارزش های دینی می شوند، اقتدارزدا بوده و جامعه را تضعیف می نمایند.

علوم اقتدارآفرینعلوم اقتدارآفرین

بازدید : 6
شنبه 3 خرداد 1399 زمان : 0:53

علم دینی

علم دینی علمی است که در تبیین پدیده ها، روابط چهارگانه را مدنظر قرار دهد و به بررسی پدیده ها از منظر چهار نوع رابطه یعنی رابطه با خود، دیگران، طبیعت و خداوند بپردازد.

علم دینی

علم دینی

تولید علم دینی از نگاه دین اسلام، به تحقق علوم انسانی اسلامی می انجامد. بدین معنی که برای تولید علم باید به وحی (قرآن) و عقل و سنت پیامبر و معصومین توجه داشت و علمی در چارچوب شرع اسلام ارائه نمود.

علوم انسانی اسلامی

علوم انسانی اسلامی

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 6
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 1
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 17
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 36
 • بازدید ماه : 43
 • بازدید سال : 43
 • بازدید کلی : 43
 • کدهای اختصاصی